Assens Kommune
Vidste du
Natur Strategi
Vidste du at Assens Kommune har sin egen facebook side for Natur og Friluftsliv?

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt for Assens Kommune

Indholdsfortegnelse

  • Byrådet
  • Borgmesteren
  • Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v
  • Økonomiudvalget
  • De stående udvalg
  • Vederlag m.v.
  • Fravigelse fra lov om kommunernes styrelse vedr. indkaldelse af stedfortrædere
  • Ændringer i vedtægten

 

Kapitel I

Byrådet


§ 1

Assens Kommunes byråd består af 29 medlemmer

Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunerne styrelsen (i det følgende kaldet styrelsesloven)


§ 2

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.Kapitel II

Borgmesteren


§ 3

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.


§ 4

Borgmesteren varetager de funktioner, som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der underlagt dem, og om sagernes ekspedition.


§ 5

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.Kapitel III

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.


§ 6

Følgende udvalg nedsættes, jf. styrelseslovens § 17, stk. 1:

1. Økonomiudvalget
2. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
3. Innovation- og Medborgerskabsudvalget
4. Miljø- og Teknikudvalget
5. Børne- og Uddannelsesudvalget
6. Kultur- og Fritidsudvalget
7. Social- og Sundhedsudvalget


§ 7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.§ 8

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelse forhandles med det andet udvalg og i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 9

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige, jf. styrelseslovens § 21.

Kapitel IV

Økonomiudvalget

§ 10

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget varetager herudover opgaver inden for
- styringskoncept
- regional udvikling
- strategisk kommuneplanlægning
- borgerservice
- strategi for og administration af organisationen
- kommunikation
- it-strategi
- økonomisk politik og styring
- Assens Havn

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af planforslagene og indstiller til Byrådet om forslagene. I enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, indhentes udvalgets udtalelse, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- almindelige administrative forhold, herunder leje og bortforpagtning af kommunens jorder
- drift af kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg, inden foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg sættes i værk.

§ 11

Økonomiudvalget fastsætter regler om

- borgmesterens og administrationens behandling af personalesager og lønforhold
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- tidsplan og procedure for regnskabsaflægning, budgetopfølgning og budgetlægning, jf. § 12.

§ 12

Økonomiudvalget fører tilsyn med

- at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. styrelseslovens § 62
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
Kapitel V

De stående udvalg

§ 13

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det beskæftigelsesmæssige område.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens aktiviteter inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet, herunder opgaver vedrørende
- tværgående koordinering, udvikling og samarbejdsformer i forhold til erhvervslivet
- erhvervsfremme
- turisme
- markedsføring
- indkøb og udbud
- fysisk planlægning
- boligpolitik
- bosætning
- virksomhedsservice
- job- og aktivitetsindsatser for personer over 30 år
- job- og aktivitetsindsatser for unge med uddannelse
- jobformidling
- sygedagpenge
- revalidering
- støttede jobs og forsørgelsesydelser
- integrationsområdet

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
- udvikling, omstilling og planlægning på tværs af opgavefelter i Assens Kommune med udgangspunkt i vedtagne strategier og politikker inden for udvalgets områder , samt udarbejder forslag og indstilling til Byrådet om lokalplaner og sektorplaner inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10
- takster inden for udvalgets område
- bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Stk. 5. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.
§ 14

Innovation- og Medborgerskabsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på områderne for innovation, velfærdsteknologi samt aktivt medborgerskab, herunder opgaver vedrørende

- tværgående innovationsprojekter
- tværgående planlægning og prioritering af velfærdsteknologi
- projekter og nyt tiltag inden for aktivt medborgerskab
- udvikling af nye politiske arbejdsformer/lokaldemokrati
- udvikling af borgerinddragelsespolitik
- digitalisering

stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om udvikling, omstilling og planlægning på tværs af opgavefelter i Assens Kommune med udgangspunkt i vedtagne strategier og politikker inden for udvalgets områder og med udgangspunkt i rammerne af kommunens overordnede planlægning jf. § 10.

Stk. 4. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.


§ 15

Miljø- og Teknikudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

- agenda 21
- myndighedsopgaver på forsyningsområdet
- byggeri
- vandforsyning
- beredskabet
- kollektiv trafik
- færgedrift
- grønne områder
- trafiksikkerhed
- vandløb
- veje
- naturforvaltning
- miljøområdet
- materialegården
- tilsyn med de kommunale havne
- kommunale bygge- og anlægsarbejder
- landdistriktsudvikling

samt drift og vedligeholdelse af

- rekreative områder, herunder parker, idrætsanlæg og andre arealer
- kommunale bygninger

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
- udvikling, omstilling og planlægning inden for det miljømæssige og tekniske område inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10
- takster for forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område
- bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.


§ 16

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens aktiviteter der retter sig mod børn og unge, herunder opgaver vedrørende

- ungdomsskoler og - klubber
- produktionsskole
- familiehuse
- folkeskoler
- skolefritidsordninger
- SSP-samarbejde
- pædagogisk psykologisk rådgivning
- vuggestuer
- dagpleje
- specialundervisning
- daginstitutioner
- ungdommens Uddannelsesvejledning
- Sundhedsplejen
- tandplejen
- social forebyggelse og specialindsatser/børn- og ungeområdet
- uddannelses- og aktivitetsindsatser for unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse


Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
- udvikling, omstilling og planlægning inden for det undervisningsmæssige og børnepasningsmæssige område inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10
- takster inden for udvalgets område
- bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.§ 17

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende

- venskabsbyer og internationale kontakter
- biblioteksvæsen
- museumsforhold
- folkeoplysning
- musikskoler og andre musikaktiviteter
- foreningsbaserede ungdomsklubber
- kulturhuse
- fritidsområdet
- kulturområdet
- regionale opgaver på kultur- og fritidsområdet
- øer
- markedsføring


Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
- udvikling, omstilling og planlægning inden for det kultur- og fritidsområdet inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10
- regler for udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme
- regler for tilskud til foreninger m.v.
- takster inden for udvalgets område
- bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.


§ 18

Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens aktiviteter inden for det sociale og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende

- sociale pensioner
- økonomiske ydelser
- ældreplejen
- madservice
- dagcentre
- frivilligt socialt arbejde
- sociale indsatser
- integration
- generel sundhedsfremme
- forebyggelse
- det nære sundhedsvæsen
- sundhedsaftaler
- sundhedsøkonomi – den aktivitetsbaserede medfinansiering
- psykiatri
- det specialiserede socialområde
- alkohol og stofmisbrug
- træningsområdet
- hjælpemidler
- institutioner under udvalgets fagområde


Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
- udvikling, omstilling og planlægning inden for det sociale og sundhedsmæssige område inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10
- regler for tilskud til sociale formål
- takster inden for udvalgets område
- bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Stk. 5. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.Kapitel VI

Vederlag m.v.


§ 19


Stk. 1. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Innovation- og Medborgerskabsudvalget oppebærer et vederlag, sm udgør 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Miljø- og Teknikudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag

Stk. 6. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Medlemmer af stående udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 18.000 kr. (pr. 1. januar 2014)

Stk. 10. Den i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.§ 20

Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, opbærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. § 21, stk. 1-10.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.


Kapitel VII

Fravigelse fra lov om kommunernes styrelse vedr. indkaldelse af stedfortrædere


§ 20

Bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2, fraviges, således at borgmesteren i de nævnte situationer indkalder stedfortræder til Byrådets førstkommende møde uanset den forventede varighed af fraværet.

Meddelelse om fravær skal så vidt muligt gives til borgmesteren senest 3 hverdage før byrådets møde.


Kapitel VIII

Ændringer i vedtægten

§ 21

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.


Således vedtaget i Assens Byråds møder den 27. november 2013 og den 18. december 2013.
Søren Steen Andersen          Henning Qvick
Borgmester                          KommunaldirektørAddThis
Siden er oprettet 17.09.2009. Siden er opdateret 23.12.2013.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.