Assens Kommune

Mere information

For yderligere oplysninger kan Miljø og Natur kontaktes på 6474 7511.

Du kan også læse mere om Bjørnekloen og bekæmpelsen af denne på Naturstyrelsens hjemmeside


Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Areal med stor forekomst af kæmpebjørneklo.png
Areal med stor forekomt af kæmpebjørneklo

Kæmpebjørnekloen, eller Bjørnekloen som den kaldes i daglig tale, er med sin højde (op til 4 meter) og store flotte hvide blomsterskærme en imponerende plante.

Den er da også blevet indført som en prydplante til haver i 1800-tallet, hvorfra den desværre har spredt sig til naturen, hvor den nu udgør et stigende problem. Problemet med Bjørnekloen er, at det er en meget aggressiv plante, som spreder sig med stor hast især langs vandløbene. Planten udkonkurrerer desuden meget af den øvrige vegetation de steder, den har invaderet, til stor skade for det naturlige dyre- og planteliv på stedet.

Plantesaften er giftig for mennesker og kan i solskin give grimme udslet på hud, der har været udsat for saften så pas på!

Mindre bladstadier af arten Kæmpe Bjørneklo

Mindre bladstadier af arten Kæmpe Bjørneklo
Mindre bladstadier af arten Kæmpe Bjørneklo
Mindre bladstadier af arten Kæmpe Bjørneklo
Mindre bladstadier af arten Kæmpe Bjørneklo
Mindre bladstadier af arten Kæmpe Bjørneklo
Mindre bladstadier af arten Kæmpe Bjørneklo


Forvekslingsmuligheder

Bjørnekloen kan forveksles med en række andre store skærmplanter, f.eks. Almindelig Bjørneklo, Grønblomstret Bjørneklo, Strand-Kvan og Kåltidsel.

Disse arter er ufarlige og naturligt hjemmehørende i Danmark og bør derfor ikke bekæmpes. Strand-Kvan er desuden en ret sjælden art og skal derfor ikke bekæmpes. Det vigtigste kendetegn til at skelne Bjørnekloen fra de andre arter er: højden (over 2 - 3 meter), den store brede skærm og det mangebladede småsvøb.Privat bekæmpelse

Har du Bjørneklo på dine egne arealer, vil Assens Kommune gerne opfordre dig til at bekæmpe disse. Planten skal bekæmpes, inden den blomstrer og når at sætte frø. Kommunen vejleder gerne i bekæmpelse af Bjørnekloen. 

Der findes hovedsagelig tre bekæmpelsesmetoder. Disse er:

.      Græsning
.      Slåning
.      Rodstikning/opgravning

Man kan også bekæmpe planten ved sprøjtning eller saltning. Disse metoder kan dog ikke anbefales, da de også er skadelige for den naturlige vegetation på stedet. Desuden er der arealer, så som beskyttet natur og langs med vandløb, hvor disse bekæmpelsesmetoder ikke er tilladt.

I øvrigt er det vigtigt at huske, at frøene fra Kæmpe Bjørnekloen kan ligge i jorden i flere år, og nye planter skal derfor bekæmpes i op til en snes år på samme areal for, at man opnår en sikker fjernelse af planten.

Ved meget massive forekomster kan det være nødvendigt at bekæmpe planten med pletsprøjtning eller pensling, hvor det kun er Bjørnekloen og ikke andre planter, der bekæmpes.

Vær dog altid opmærksom på, om dit areal ligger i et beskyttet naturområde - og i hvilket omfang sprøjtning er tilladt. Visse sprøjtemidler må ikke benyttes i nærheden af vandløb, og aldrig når der er fare for, at de ender i vandløbet.

Du kan læse folderen om bekæmpelse af Bjørneklo
(klik på billedet).

Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo langs offentlige vandløb i 2011

Kæmpe Bjørneklo er en invasiv plante, der spredes hurtigt i landskabet. Planten findes i dag langs vores vandløb, i enge, moser, skel og på landbrugsarealer mv. Planten er meget dominerende, og skygger hurtigt andre hjemmehørende plantearter væk. Derudover er Kæmpe Bjørneklo giftig for mennesker, og saften kan ved berøring skade hud og øjne.

For at mindske spredningen af Kæmpe Bjørneklo langs vandløbssystemerne igangsætter Assens Kommune derfor bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo langs de offentlige vandløb. Bekæmpelse, der vil ske inden for 2 meter regnet fra vandløbets øverste kant, vil ske skånsomt og maunelt. Assens Kommune vil i forlængelse heraf opfordre lodsejere med forekomst af Kæmpe Bjørneklo på egne arealer til at fortsætte bekæmpelse uden for vandløbenes 2 m. bræmmer og uden brug af sprøjtegift.Kæmpebjørneklo der har sat frø.jpg

Siden er oprettet 05.07.2007. Siden er opdateret 07.05.2015.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.