Assens Kommune
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Hjælpemidler

Assens Kommune kan yde hjælp, råd og vejledning vedrørende hjælpemidler, hvis du eller en af dine pårørende får en varigt nedsat funktionsevne.

Hos Myndighed Sundhed kan du få råd og vejledning vedrørende:

Innovation


Hjælpemidler og forbrugsgoder

Hjælpemidler bevilges efter servicelovens § 112 og § 113. 

 

Hvem kan søge?

For at kunne få hjælp efter § 112 og § 113 til hjælpemidler eller forbrugsgoder er det en forudsætning:

  • at der er tale om en varigt nedsat funktionsevne
  • at det ansøgte hjælpemiddel vil lette den daglige tilværelse i væsentlig grad.

Sådan søger du hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Du søger ved at sende ansøgningsskema, kontakte den sagsbehandlende terapeut pr. mail eller via teamtelefonen i rådhusets åbningstid.

 

Hvad kan du søge om efter § 112?

Eksempler kan være rollator, badebænk, toiletforhøjer, kørestol og andre genbrugshjælpemidler. Hjælpemidlerne ydes som et varigt udlån. Det vil sige, at du som borger låner hjælpemidlet af kommunen, så længe forudsætningerne for bevillingen er til stede. Kommunen kan dog vælge at udskifte hjælpemidlet, hvis det er nødvendigt.

 

Reparation, udskiftning og aflevering af hjælpemidler

Du kan søge om at få dit hjælpemiddel udskiftet eller repareret, hvis der er behov for det. Når behovet for lån af hjælpemidlet ophører, skal hjælpemidlet tilbage til Assens Kommune. Alle henvendelser vedrørende reparation, udskiftning og aflevering af hjælpemidler rettes til sagsbehandlende terapeuter.

 

Din pligt til at vedligeholde

Som borger har du pligt til at holde dit lånte hjælpemiddel i funktionsduelig stand. Det vil sige, at du betaler udgifterne til drift, rengøring og vedligeholdelse.

 

Flytning af møbler og hjælpemidler

Hvis det i forbindelse med bevilling af hjælpemidler er nødvendigt at flytte møbler i din bolig, er det dit ansvar at sørge for, at dette er klaret, inden hjælpemidlerne leveres. Hvis du flytter til anden bolig, er det dit ansvar at flytte hjælpemidlerne med til den nye adresse. Du kan få hjælp til at flytte plejeseng ved henvendelse til de sagsbehandlende terapeuter.

 

Forbrugsgode § 113

Det er muligt at søge støtte til et forbrugsgode. Dog ikke hvis forbrugsgodet indgår i sædvanligt indbo, som for eksempel almindelige stole, borde, telefoner, tv-apparater, videomaskiner, båndoptagere m.v..

 

Boligindretning

Boligindretning bevilges efter servicelovens § 116.

 

Hvem kan søge efter § 116?

For at kunne få hjælp efter § 116, er det en forudsætning at,

  • der er tale om en varig nedsat funktionsevne
  • indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted.

 

Hvad kan du søge om?

Eksempler kan være udligning af trin, opsætning af greb og små eller større ændringer, der involverer enkelte rum eller større dele af boligen.

 

Sådan søger du hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Du søger ved at sende ansøgningsskema, kontakte den sagsbehandlende terapeut pr. mail eller via teamtelefonen i rådhusets åbningstid.

Sagsbehandlende ergoterapeuters teamtelefon: 64 74 75 22

 

Støtte til bil

Støtte til bil bevilges efter servicelovens § 114.

 

Hvem kan søge?

For at kunne få hjælp efter § 114 til bilstøtte, skal nedenstående være opfyldt:
Brug af egen bil skal være en forudsætning for at du på trods af en varig nedsat funktionsevne kan:

  • Færdes i dagligdagen og opretholde daglige aktiviteter
  • Fastholde et arbejde, der giver dig en væsentlig indkomst
  • Være nødvendigt for, at du kan gennemføre en uddannelse

 

Støtten gives som et rentefrit lån

Støtten gives som et rentefrit lån op til et vist beløb, dog højest bilens købesum. Hvis indkomstgrundlaget ligger inden for en vis grænse, betales halvdelen af lånet tilbage over seks år med 1/72 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives tilsvarende over seks år. Ligger indkomstgrundlaget over grænsen, bliver afdragene sat højere alt efter indtægtens størrelse. Det lån der skal nedskrives nedsættes tilsvarende.
Bevillingen gives til den billigst egnede bil. Ansøgeren kan vælge at købe en dyrere bil mod selv at betale forskellen.

 

Bevilling af et ekstra rente- og afdragsfrit lån

Der kan bevilges et ekstra rente- og afdragsfrit lån til en dyrere bil, eventuelt en nedstolet bus, når der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.
Der kan være et behov for at anskaffe en rummelig bil, fordi:

  • der skal være plads til specielle indretninger i bilen eller
  • der er behov for at medbringe nødvendige hjælpemidler eller
  • der er betydelige vanskeligheder med at klare ind- og udstigning eller placering i bilen.

 

Fuld støtte til særlige indretninger af bilen

Uanset om man opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan der bevilges fuld støtte til nødvendige og særlige indretninger af bilen. Det kan fx være til aggregater, slisk, lift og sæde.
Kommunen kan yde tilskud til nødvendig indretning, hvis politiet kræver det, eller det er nødvendigt på grund af helbredsforholdene, for eksempel smertetilstande eller skånehensyn.

 

Tilskud til kørekort

Hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan kommunen yde tilskud til betaling af køreundervisning og til lægeerklæring i forbindelse med støtte til køb af bil eller i forbindelse med fornyelse af kørekort af helbredsmæssige grunde.
Hvis det handler om et barn eller en ung under 18 år, der opfylder betingelser for støtte til køb af bil, kan kommunen yde tilskud til køreundervisning af den person, kommunen godkender som chauffør.

 

Fritagelse for afgifter

Kommunen kan beslutte at fritage for vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug, hvis ansøgeren opfylder betingelserne for støtte til køb af bil eller betaling af registreringsafgift.

 

Sådan søger du støtte til bil

Du søger ved at sende ansøgningsskema, kontakte den sagsbehandlende terapeut pr. mail eller via teamtelefonen i rådhusets åbningstid.

 

Udfyldt ansøgningsskema sendes til:
Sagsbehandlende terapeuter, Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens

 
Siden er oprettet 18.03.2010. Siden er opdateret 29.04.2015.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.