Assens Kommune
Vidste du
Flyttilassens.dk
 - At du nemt kan få et overblik over skoler, byggegrunde, fritidsaktiviteter, m.m. i Assens Kommune? Vi har samlet det hele på vores tilflytterportal. 

Vindmøller

Assens Kommune har i Kommuneplan 2009-2021 udpeget 8 lokaliseringsområder for vindmøller.

Der har været behandlet en ansøgning om opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 130 meter ved Sandager. Den 21. december 2011 besluttede Assens byråd, at ansøgningen ikke skulle imødekommes.

Et projekt for opstilling af fire vindmøller med en totalhøjde på 140 meter ved Barløse Mark er på nuværende tidspunkt under behandling jf. nedenfor.

Planprocessen for det enkelte vindmølleprojekt
Første led i planlægningsprocessen for opsætning af vindmøller er udsendelsen af debatmateriale, som giver borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at fremsætte forslag og ideer til den forestående planlægning. Herefter skal der udarbejdes en VVM-redegørelse og miljørapport. En VVM-redegørelse er en Vurdering af Virkning på Miljøet og er tilknyttet et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer og retningslinjer for projektet. Miljørapporten skal endvidere redegøre for, hvorledes kommunen vil overvåge eventuelle miljøkrav til vindmøllerne.

Formålet med VVM-redegørelsen og miljørapporten er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab samt andre værdifulde miljøer, før der tages endelig stilling til projektet. Endvidere skal der udarbejdes et forslag til lokalplan, som blandt andet fastsætter møllernes præcise placering, størrelse, udseende m.v. samt vejadgang til møllerne.

Såfremt vindmølleprojekterne ved den første politiske behandling besluttes fremmet, vil planforslagene samt VVM-redegørelse og miljørapport blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger, før der tages endelig stilling til projektet.


Sandager
Assens Byråd behandlede den 21. december 2011 ansøgning om opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på 130 meter. Møllerne var ansøgt opstillet nord for Sandager i et lokaliseringsområde til vindmøller udlagt i Kommuneplan 2009-2021.

Byrådet besluttede den 21. december 2011, at ansøgningen ikke kunne imødekommes. Sagsfremstilling og beslutning kan ses på www.assens.dk under Politik og Demokrati – gå ind under dagsordener og referater 2011 – Assens Byråd- 21. december 2011.

Barløse Mark
Assens Byråd behandlede den 29. maj 2013 ansøgning om opstilling af fire vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Møllerne var ansøgt opstillet på Barløse Mark med tre af møllerne indenfor et eksisterende lokaliseringsområde udlagt i Kommuneplan 2009-2021 og én mølle udenfor lokaliseringsområdet, der i samme ansøgning var søgt udvidet.

Et flertal af byrådet besluttede den 29. maj 2013, at ansøgningen ikke kunne imødekommes. Sagsfremstilling og beslutning kan ses på www.assens.dk under Politik og Demokrati – gå ind under dagsordener og referater 2013 – Assens Byråd- 29. maj 2013.

Siden er oprettet 09.08.2010. Siden er opdateret 30.05.2013.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.