Assens Kommune
Vidste du
Teater, Vestfyns teater

- At Vestfyns Teater spiller i Arena Assens, Industrien i Aarup og på Glamsbjerg Hotel. Sæson 13/14 byder på et flot repertoire med mange kendte skuespillere og nu med rigtige teaterstole i Arena Assens.


Byfornyelse i AarupFornyelsen i Bredgade skrider fremad


Anlægsarbejdet i Bredgade i Aarup har nu været i gang i ca. 3 måneder, og skrider planmæssigt fremad, tidsmæssigt, såvel som økonomisk. Vejen over pladsen er omlagt, og afviklingen af trafikken sker allerede nu på sikrere vis, end tidligere.

En af de mest synlige forandringer er uden tvivl den nye asfaltbakke, som er fremkommet efter jordopgravningen af det grønne areal bagerst på pladsen. Bakken er ca. 1,5 meter på det højeste punkt, og bliver et ganske markant element på byens nye plads. Når pladsen står færdig, vil bakken dog fremstå mindre markant, der opstilles 6 meter høje belysningsarmaturer og ca. 20 siddeplinte af granit faststøbes i asfaltbelægningen. Herudover vil den nye multicirkel, med en bredde på 8 meter, fylde meget i bybilledet, ligesom det grønne område bagtil, der beplantes med træer.

I øjeblikket afventes levering af de granitelementer, som mangler for at kunne gøre asfaltarbejdet færdigt. Når anlægsarbejdet er ved sin afslutning, skal der lægges en finkornet, sort asfalt. Det vil give pladsen en sammenhængende karakter, som nu, under byggearbejdet, kan være lidt svær at spore.

Det samlede projekt, herunder også de 2 mindre delprojekter i Bredgade, forventes færdigt medio oktober 2013. Vi forventer derfor at kunne holde indvielse af pladsen i starten af november 2013. Mere om det følger senere.

Kontaktpersoner:
Projektleder Peter Laier Petersen, tlf. 6474 7255 og mail: pelap@assens.dk  eller
Planlægger Anders Dam, tlf. 6474 7290 og mail: andam@assens.dkByens plads i Aarup


Så er områdefornyelsen i gang!

I samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udfører Assens Kommune nu områdefornyelse i Bredgade i Aarup.

Områdefornyelsen omhandler følgende 3 anlægsprojekter:

· Byens Plads ved Bredgade og Vestergade
· Opholdsplads ved Tværvej og Bredgade
· Kryds ved Skolegade og Bredgade

Anlægsarbejdet starter den 14. maj 2013 og forventes afsluttet med udgangen af september 2013.

Projekterne er udstillet på Industrien, Bredgade 74-76, hvor de kan studeres nærmere.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Ingeniør Peter Laier Petersen på tlf.: 64 74 72 55 og mail: pelap@assens.dk eller
Planlægger Anders Dam, tlf. 6474 7290 og mail: andam@assens.dk  Annonce fra Lokalavisen Assens og Aarup Folkeblad


Se stort billede  (åbner i nyt vindue)

Forprojekt for områdefornyelsen er færdigt

Assens Kommune har sammen med rådgivningsfirmaet Rambøll, nu færdiggjort Forprojekt for Områdefornyelsen i Aarup.
Forprojektet tager udgangspunkt i Projektforslaget og er således en bearbejdning af det projektmateriale, som Aarups borgere har medvirket til at forme gennem workshops og borgermøder.

Resultatet er et projekt som forholder sig til de mange input og ideer, som er kommet gennem processen. Ikke alle ønsker kan tilgodeses, og der er desværre ikke blevet mulighed for at udmønte alle projekterne fra projektforslaget. De projekter som er blevet prioriteret er:

· Byens Plads, den nuværende parkeringsplads på hjørnet af Vestergade og Bredgade.

· Pladsdannelse centralt i Bredgade ved Tværvej og

· Bearbejdning af krydset ved Skolegade og Vestergade.

 

Illustrationsplan Byens Plads Aarup


Se stort billede  (åbner i nyt vindue)


Byens Plads
Indretningen af byens plads har nydt godt af stor interesse blandt de mange aktive workshopdeltagere. Pladsen er løbende blevet udviklet, og nu foreligger det endelige resultat af processen.

Pladsen indrettes som én, stor sammenhængende asfaltflade, hvor en markant forandring bliver omlægningen af Vestergade. Det medvirker til en forbedret trafiksikkerhed og skaber en bedre sammenhæng mellem Industrien og pladsen, ligesom mulighederne for at indrette opholdssteder forbedres væsentligt. Der vil være forsat være mulighed for parkering på pladsen, men i mindre omfang end tidligere.

Den bagerste del af pladsen udlægges som et grønt, rekreativt bakkelandskab med træer og græs, mens resten af pladsen udlægges med finkornet, sort asfalt, afgrænset med cortenstålkanter.

På pladsen etableres også et mindre bakkelandskab, som i modsætning til de grønne bakker, udføres i asfalt, som giver nogle alternative udnyttelsesmuligheder.

Centralt placeret på Byens plads etableres en multicirkel, som kan bruges som siddemøbel, såvel som podie og scene. Multiscenen forener på den måde flere funktioner i én konstruktion, og bliver et centralt, samlende element på pladsen, hvor også ny belysning bliver en markant ændring.

Der er generelt valgt de samme materialer i alle projekter. Det medvirker til at skabe en sammenhængende fornyelse, og skaber genkendelighed i gaden. De primære materialevalg er sort asfalt, corténstål og granit, mens belysning sker ved 6 meter høje armaturer ved alle 3 projekter.

Opholdsplads ved Tværvej og Bredgade
På den lille eksisterende plads ved Tværvej og Bredgade, bliver opholdsmulighederne nu endnu bedre: Opholdsarealet trækkes en smule ud i gadeforløbet og skaber et rum med øget plads til ophold. Den nye asfaltbelægning udlægges på tværs af Bredgade og medvirker til at sænke trafikken i Bredgade. Det store lindetræ bevares naturligvis. Facaderne i slippen fra parkeringspladsen mod øst begrønnes med slyngplanter på espalier.

Pladsen indeholder beslægtede elementer som belysning, begrønning og hvileplads, ligesom materialevalg modsvarer Byens Plads; asfalt, corténstål og granit.

Kryds ved Skolegade
Området omkring Skolegade fremstår som det naturlige indgangspunkt til Bredgade og modsvarer den sydlige indgang til Bredgade ved Byens Plads, således at der opnås portal-karakter ved Skolegade. Det understøttes gennem belægningsbearbejdning, begrønning og belysning.

Læs mere om Forprojekt områdefornyelse i Aarup her (åbner i nyt vindue)
Workshop om Byens Plads
Den 11. september 2012 afholdtes igen workshop på Aarup Skole. Denne gang med deltagere som havde tilmeldt sig efter borgermødet på Industrien den 21. juni 2012, hvor projektforslaget blev præsenteret. Målet med workshoppen var at komme endnu nærmere en plan for indretningen af pladsen ved Industrien, på hjørnet af Vestergade og Bredgade.

Eftermiddagen resulterede i en skitse, hvoraf størstedelen af de mange ønsker blev indfriet. Blandt hovedelementerne var:

· Omlægning af Vestergades vejforløb, således at pladsen bindes bedre sammen med Industrien, samtidig med at der fastholdes en række parkeringspladser.

· Etablering af et fleksibelt sceneelement, som kan bruges til andet end optræden.

· Gode rekreative elementer, til brug for både børn og voksne.

Tak for indsatsen til de deltagende!

Borgermøde på Industrien den 21. juni 2012.

Den 21. juni afholdtes igen borgermøde på Industrien i Aarup.
Ca. 60 interesserede borgere mødte op i kulturhuset Industrien, hvor projektforslaget for områdefornyelsen i Aarup bymidte blev præsenteret.

Det pæne fremmøde vidner om en stor opbakning til aktiviteterne i byen og om aktive og engagerede borgere – der dukkede op, trods godt sommervejr og EM-kvartfinale i fjernsynet.

Forslaget rummer 2 hovedprojekter:
1) Pladsdannelse ved Vestergade/Bredgade over for Industrien.
Projektet omhandler etableringen af en multifunktionel plads, som skal give plads til ophold, leg og arrangementer og samtidig fastholde muligheden for parkering til byens borgere og gæster.

2) Den centrale del af Bredgade.
Denne del omhandler bl.a. vejledning om facaderenovering med etablering af tilskudsordning, bearbejdning af kryds og belægninger gennem gaden og etablering af en mindre plads centralt i Bredgade ved Tværvej.

Projektforslaget blev ivrigt debatteret, og der fremkom mange gode og konstruktive input til projektet, som tages med i den videre bearbejdning af projektet.

Aftenen afsluttedes med en opfordring til at deltage i en afsluttende workshop efter sommerferien, hvilket ca. 10 interesserede borgere efterfølgende har tilsluttet sig. Tak for det!

Workshoppen afholdes i starten af september måned, hvorefter de enkelte projekter skal detailprojekteres, således at arbejdet i Bredgade kan påbegyndes til næste forår.


Borgermøde Aarup


Projektforslag Områdefornyelse Aarup 12.06.2012 (åbner i nyt vindue)

Projekter-oversigt (åbner i nyt vindue)

Revideret tidsplan (åbner i nyt vindue)
Assens Kommune starter områdefornyelse i Aarup Bymidte.

Assens Kommune har af Socialministeriet fået bevilliget 1 mio. kr. til områdefornyelse i Aarup Bymidte. Herudover har Kommunen afsat 2 mio. kr. som skal bidrage til at igangsættelsen af en langsigtet indsats for at bryde den stagnerende vækst i Aarup.

Byrådet ønsker derfor at iværksætte en fysisk, funktionel og visuel forbedring af bymidten, som kan medvirke til at skabe en tættere strategisk sammenhæng mellem de rammer, der skabes for byernes udvikling, og det liv der leves indenfor rammerne. Områdefornyelsen skal således medvirke til at understøtte sammenhæng og synergi mellem byrum, kultur, idræt og fritid.

Områdefornyelsen ligger i forlængelse af en bygningsregistrering over Bredgades bygninger, en bymidteplan, en lokalplan for Aarup bymidte samt en bosætningsanalyse for den tidligere Aarup Kommune. Bosætningsanalysen peger på områder, der er vigtige at arbejde videre med for at fastholde byens borgere: Bymiljø, velfungerende detailhandel, natur samt fritid og kultur.

Områdefornyelsen omhandler primært 4 områder i bymidten:

• Vestergade ved Industrien – byens plads

• Den centrale del af Bredgade – bl.a. facaderenovering, sivegade i 
bagarealerne, kryds og belægninger og pladsdannelser

• Hallen og Åen – pladsdannelse

• Forbindelser fra byen til Åen – nye og eksisterende stier


Her kan du finde en overordnet tidsplan for projektet.
Her kan du finde programmet for områdefornyelsen.


Workshop Aarupskolen
Workshop Aarupskolen den 12. oktober 2011
Workshop på Aarup Skole
den 12. oktober 2011.
Projektets 2. workshop fandt sted på Aarup Skole, hvor skolens elevråd fik mulighed for at komme med gode ideer til projektet, på vegne af dem selv og deres skolekammerater. De unge var særdeles aktive og havde forud før workshoppen indhentet gode ideer hos deres kammerater. Og det var ikke så få…

Blandt de mange forslag var ønsker om multibane, parkour, klatreområde, skatepark, men også ønsker om gode og hyggelige opholdsmuligheder, så man kan bruge pladsen som en udendørs forlængelse af biblioteket, hvor det måske også var muligt at låne spil, udstyr, bøger og. lign.

Det var en stor fornøjelse at tilbringe nogle timer sammen med kommunens unge mennesker, og samtidig opleve de unges store idérigdom og engagement. Det var inspirerende, at se kreativiteten blomstre, og vi er sikre på, at flere af de unges gode ideer kan være med til at forme det endelige projekt.

Tak for en rigtig god dag til elevrådet på Aarup Skole!

Workshop byfornyelse Aarup
Workshop den 22. august 2011
Workshop den 22. august 2011.
På borgermødet i juni, havde adskillige interesserede borgere meldt sig til at deltage i en workshop om områdefornyelsen. Workshoppen blev afholdt den 22. august på Aarup Skole, og var meget udbytterig.

Alle fremmødte var engagerede og fremkom med mange gode ideer, som projektgruppen tog med hjem til videre bearbejdning.

Der blev diskuteret og skitseret, og resultatet var en skitse, som arkitekt Karl Ramvad producerede under workshoppen. Skitsen indgår som et væsentligt input til det videre projektarbejde.

En stor tak til de deltagende for de mange gode og kreative input som aftenen kastede af sig.

Borgermøde på Industrien i Aarup, den 16. juni 2011
Den 16. juni afholdtes borgermøde på Industrien i Aarup, med oplæg fra Assens Kommune og rådgivende arkitekt. Mødet var velbesøgt, og der var god debat om fremtiden for Aarup bymidte, under Bazaren, hvor der var mulighed for at komme med ideer og synspunkter. Resultatet heraf og præsentationen på mødet kan findes herunder.

 

Borgermøde, byfornyelse Aarup


Notat, Borgermøde på Industrien den 16. juni 2011

Plancher over indsatsområderne:    Vestergade ved Industrien
                                                    Den centrale del af Bredgade
                                                    Hallen og Åen   
                                                    Forbindelser fra byen til Åen
Præsentation

Har du spørgsmål til eller ønsker oplysninger om projektet, er du velkommen til at kontakte Peter Laier Petersen på tlf.: 64 74 72 55 og mail: pelap@assens.dk


AddThis
Siden er oprettet 20.06.2011. Siden er opdateret 09.01.2014.
Har du kommentarer til hjemmesiden, så send en mail til webredaktionen.